Arbeidsgivers adgang til lønnstrekk - endelig avgjort i Høyesterett

Vi viser til vår tidligere artikkel om lagmannsrettens behandling av spørsmålet om arbeidsgivers adgang til lønnstrekk ved feilutbetalinger. Artikkelen kan leses HER.

Lagmannsrettens dom ble anket til Høyesterett, og spørsmålet er nå rettskraftig avgjort i en fersk dom av 17. desember 2021.

At arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn når det foreligger skriftlig forhåndsavtale, utgjør et unntak fra hovedregelen om at det er forbudt for arbeidsgiver å foreta lønnstrekk, jf. arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd bokstav c).

Spørsmålet er om en standardklausul i arbeidsavtalen gir tilstrekkelig grunnlag for at arbeidsgiver kan gjennomføre lønnstrekk for å korrigere tidligere feilutbetalinger, eller om avtalen må regulere trekkadgangen mer konkret.

Høyesterett la avgjørende vekt på lovens formål, som er at arbeidstakere skal ha forutsigbarhet og motta lønn mest mulig ubeskåret. På bakgrunn av dette mente retten at den avtalen som lønnstrekket bygger på, må konkretisere det aktuelle lønnstrekket i en slik grad at arbeidstakers forutsigbarhet er i behold.

For trekk som skyldes uriktige lønnsutbetalinger, må avtalen være inngått enten i forbindelse med eller etter feilutbetalingen.

Høyesterett mente likevel at lønnstrekk i andre situasjoner kan konkretiseres på et tidligere tidspunkt og allerede i en arbeidsavtale, for eksempel at arbeidsgiver har adgang til å foreta lønnstrekk for å dekke avtalte kantinekostnader som arbeidstakeren løpende pådrar seg. Rettens begrunnelse for at slike avtaler kan inngås var at arbeidstakers forutsigbarhet for lønnsutbetalingene i et slikt tilfelle vil være i behold.

Denne dommen er verdt å merke seg for arbeidsgivere som i sine arbeidskontrakter benytter generelle standardklausuler om arbeidsgivers adgang til lønnstrekk.

Ved behov for å legge om praksis eller foreta endringer i de ansattes arbeidskontrakter, anbefaler vi å søke råd hos en av våre advokater. Vi bistår både deg som arbeidsgiver og arbeidstaker.

Kontakt oss dersom du har spørsmål eller behov for juridisk bistand.

Advokater på dette området:

Andrea Wisløff

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Avtale- og kontraktsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Bjørn Jacobsen

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Avtale- og kontraktsrett
Personvern og GDPR
Tvisteløsning og prosedyre

Helene Elness

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Tvisteløsning og prosedyre