Fremtidsfullmakt – sikre dine egne interesser, unngå vergemål og offentlig innblanding

Skrevet av Benedikte Isaksen og advokat Nina Elisabeth Andresen, partner i TYR Advokatfirma AS

En fremtidsfullmakt trer i kraft når fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta interessene sine på egenhånd. Dette kan skyldes sinnslidelse, herunder demens eller alvorlig svekket helbred.

I en fremtidsfullmakt kan du selv peke ut hvem som skal ivareta dine interesser, og hvilke områder fremtidsfullmakten skal regulere. Fullmakten kan omfatte økonomiske og/eller personlige forhold, eller begrenses til å omfatte bestemte områder, for eksempel salg av bolig. Du kan i stor grad tilpasse fremtidsfullmakten til dine ønsker og behov.

Hvis du kommer i en situasjon hvor du ikke er i stand til å ivareta dine egne interesser og det ikke foreligger en fremtidsfullmakt, vil det bli opprettet vergemål. Vergemål er en offentlig ordning som innebærer at du får oppnevnt en verge til å handle på dine vegne. Det er Statsforvalteren som fatter vedtak om opprettelse av vergemål og som oppnevner verge, og som oftest vil vergen være en du ikke kjenner fra før.

Statsforvalteren fører tilsyn med det vergen gjør, blant annet at det handles i tråd med vergehaverens vilje og behov. Vergen kan ikke gjennomføre handlinger som er utenfor rammene av sitt tildelte mandat eller som vergehaver motsetter seg. Likevel har det dessverre hendt at gjenlevende slektninger opplever at vergen ikke handler til vergehaverens beste.

Dersom du skal skrive en fremtidsfullmakt, er det en del ting du bør passe på:

  • Fullmakten må opprettes på et tidspunkt hvor du fremdeles kan ivareta egne interesser, og har evne til å forstå fullmaktens betydning. Dersom det kan være tvil om dette, anbefales det at det innhentes en legeerklæring.

  • Det er strenge formkrav til fullmakten og dersom formkravene ikke er oppfylt, er konsekvensen at fremtidsfullmakten er ugyldig.

  • Fullmektigen kan i utgangspunktet ikke representere deg i saker der han eller hun ifølge vergemålsloven vil være inhabil som verge. Dersom fullmektigen skal representere fullmaktsgiver i slike saker må det særskilt angis i fullmakten hva fullmektigen kan gjøre på fullmaktsgivers vegne.

  • Hvis ønsket er å unngå vergemål fullstendig, er det viktig at fullmakten ikke avgrenser seg til kun å omfatte noen konkrete områder.

  • Sist, men ikke minst er det som alltid en fordel å unngå at fullmakten består av uklarheter og tvetydigheter for å unngå fremtidige uenigheter.


Vi vil gjerne bistå deg når du skal skrive fremtidsfullmakt

TYR Advokatfirma har dyktige advokater som tilbyr bistand av høy kvalitet, og som evner å skape gode personlige relasjoner. Begge deler er viktig for å finne de beste løsningene for deg. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Nina Elisabeth S. Andresen

Advokat & Partner

Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Tvisteløsning og prosedyre

Helene Elness

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Bjørn Jacobsen

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Avtale- og kontraktsrett
Personvern og GDPR
Tvisteløsning og prosedyre