Viktig når du pusser opp boligen

Håndverkertjenester

Mange overlater oppussings- og reparasjonsarbeid i boligen til en profesjonell håndverker. Av og til får vi ikke det sluttresultatet vi forventet. Hvordan går du frem dersom du mener håndverkeren din har gjort en dårlig jobb?

Når kan du klage på håndverkeren?

Som forbruker kan du rette krav mot håndverkeren ved to tilfeller: enten der oppdraget er mangelfullt utført eller der arbeidet er forsinket.

Mangelfullt oppdrag

Håndverkertjenesten har en mangel dersom sluttresultatet på oppdraget ikke samsvarer med det som ble avtalt mellom deg og håndverkeren. For eksempel vil oppdraget være mangelfullt hvis kloakkrørene dine fortsatt lekker etter utført tjeneste, når avtalen var at håndverkeren skulle fikse disse. Vi anbefaler deg å inngå en skriftlig kontrakt med håndverkeren din. Muntlige avtaler byr ofte på bevisutfordringer knyttet til hva som egentlig ble avtalt.

Håndverkertjenesten er i tillegg mangelfull dersom den ikke oppfyller nærmere angitte krav i loven. Etter loven må håndverkeren utføre fagmessig arbeid, det vil si hva som anses for å være normal, god standard i bransjen. Håndverkeren har i tillegg en omsorgsplikt som innebærer en plikt til å ivareta dine interesser og veilede deg ved behov.

Forsinket oppdrag

Håndverkertjenesten er forsinket hvis oppdraget ikke blir ferdig til avtalt tid, for eksempel at badet ditt ikke er ferdig oppusset til datoen som følger av kontrakten. Forsinkelse foreligger også dersom oppdraget ikke blir fullført i det hele tatt.

Dersom du og håndverkeren din ikke har avtalt noe tidspunkt for ferdigstillelse av oppdraget, skal tjenesten avsluttes innen den tiden som er rimelig. Hva som er rimelig, beror på en konkret vurdering av det enkelte tilfellet der det blant annet ses på hva som er vanlig tidsbruk ved tilsvarende oppdrag.

Har du opplevd problemer i forbindelse med en håndverkertjeneste og er usikker på om håndverkeren kan holdes ansvarlig? Ta kontakt med en av våre advokater som vil hjelpe deg å vurdere om du har et krav mot håndverkeren din.

Hvilke krav kan rettes mot håndverkeren?

Det er flere mulige krav du kan rette mot håndverkeren din.

Dersom oppdraget er mangelfullt, kan du holde betalingen tilbake, kreve retting, erstatning, prisavslag eller i verste fall heving. Hvilket krav som er aktuelt i den konkrete saken avhenger blant annet av hva slags type feil det er snakk om og hvor alvorlig den er.

Ved forsinkelse kan du holde betalingen tilbake, kreve tjenesten utført, erstatning eller i verste fall heving. Hvilket av kravene du kan rette mot håndverkeren beror på hvor betydelig forsinkelsen er.

Husk å melde fra i tide

Når oppdraget er forsinket eller du oppdager en feil ved arbeidet, er det viktig å melde fra til håndverkeren i tide. Du taper nemlig som utgangspunkt din rett til å fremsette krav mot håndverkeren dersom du reklamerer for sent.

Loven stiller krav om at du må reklamere til håndverkeren innen rimelig tid fra du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Den samme fristen gjelder for forsinkelser når du vil kreve erstatning eller heving, men her starter fristen å løpe fra du får vite om at tjenesten er avsluttet. Hva som anses for å være innen rimelig tid må vurderes konkret i den enkelte sak. Normalt vil reklamasjon innen to måneder regnes for å være innen rimelig tid. Vi anbefaler deg likevel å reklamere så raskt som mulig.

I tillegg gjelder det en absolutt reklamasjonsfrist som innebærer at du må reklamere senest innen to år fra oppdraget ble avsluttet. Toårsfristen gjelder imidlertid ikke for arbeid på fast eiendom og tilfeller der sluttresultatet på arbeidet er ment å vare vesentlig lenger; her vil reklamasjonsfristen være fem år.

Vi anbefaler at du sender reklamasjonen skriftlig til selger. På den måten sikrer du deg bevis på at du har reklamert i tide.

Pass på foreldelsesfrister

Det er viktig å være oppmerksom på at et krav mot håndverkeren kan foreldes. Foreldelse innebærer at kravet ditt forsvinner på grunn av tiden som er gått.

Kravet mot håndverkeren foreldes i utgangspunktet tre år etter ferdigstillelse av arbeidet. Dersom forbrukeren får kunnskap om mangelen ved en senere anledning, foreldes kravet ett år etter dette tidspunktet. Foreldelsesfristen avbrytes ved at håndverkeren erkjenner ansvar eller ved at forbrukeren tar rettslige skritt mot håndverkeren.

Det er viktig å merke seg at en reklamasjon ikke avbryter foreldelsesfristen. Foreldelsesfristen løper nemlig uavhengig av reklamasjonsfristen. Mange er ikke klar over dette, og det kan gi store økonomiske tap.

Hvor høy blir sluttprisen?

Mange forbrukere er opptatt av hva som blir summen på sluttregningen etter utførte håndverkertjenester.

Har du og håndverkeren inngått avtale om pris på forhånd, er det som hovedregel denne summen du skal betale.

I tilfeller der det ikke er avtalt en pris, kan ikke håndverkeren bare velge seg en pris som han forventer at du skal betale. I slike situasjoner skal prisen på håndverkertjenesten settes til gjengs pris, det vil si den prisen det er vanlig å betale for tilsvarende tjenester.

I stedet for å avtale en fastpris, kan håndverkeren også gi et prisoverslag. Denne løsningen er gjerne aktuell ved omfattende prosjekter der fastpris blir vanskelig å fastsette. I tilfeller der det er gitt et prisoverslag, kan sluttregningen ikke overstige prisoverslaget med mer enn 15 prosent. Vær likevel oppmerksom på at det går et skille mellom et bindende prisoverslag og en uforpliktende prisantydning. Dette skillet kan etter omstendighetene være en vanskelig juridisk vurdering, og det kan være fornuftig med bistand fra advokat tilknyttet spørsmålet.

Mener du at regningen håndverkeren har sendt deg er for høy? Ta kontakt med en av våre advokater som vil vurdere saken din for deg.

Vi bistår deg!

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Miljørett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre