Nytt i arbeidsretten - høst 2022

Av advokat Bjørn Jacobsen, partner i TYR Advokatfirma AS

1) Regjeringen har strammet inn adgangen til å ansette arbeidstakere midlertidig. Den generelle adgangen til å ansette et begrenset antall arbeidstakere midlertidig for en periode på inntil tolv måner er nå fjernet. Dette betyr i praksis at arbeidsgivere som ønsker å ansette en person midlertidig må synliggjøre at arbeidet er av reell midlertidig karakter eller at den midlertidige ansatte vikarierer for en eller flere arbeidstakere.

2) Hjemmekontor har nå blitt en mye mer utbredt ordning i norsk arbeidsliv enn det som var tilfellet forut for covid-19 pandemien. Det er all grunn til å tro at dette er en permanent endring. Hjemmekontorforskriften trådte i kraft 1. juli 2022. Forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, med mindre arbeidet er av kortvarig eller sporadisk karakter. Forskriften innebærer blant annet at arbeidsgiver må inngå en særskilt skriftlig avtale med den enkelte arbeidstaker. Denne avtalen skal regulere en rekke sentrale og nærmere spesifiserte aspekter ved hjemmearbeidet. Forskriften innebærer også viktige bestemmelser om arbeidsmiljø og arbeidstid. Ta gjerne kontakt for bistand til å sette opp en slik avtale eller for å kartlegge om din virksomhet overholder kravene til arbeidsmiljø og arbeidstid.

3) Endringer i pensjonslovgivningen vil innebære at ansatte heretter tjener opp pensjon fra første krone i arbeidsgivers kollektive pensjonsordning. Lovverket åpnet tidligere for å unnta inntil 1 G fra pensjonsopptjeningen. Det øvrige taket for pensjonsopptjening på 12 G består fremdeles. Lovendringene medfører også at også unge arbeidstakere (fra og med 13 år) har rett på slik pensjonsopptjening (grensen var tidligere 20 år). Dette er særlig viktig når kravet om minst 20 % stiling for opptjening nå er fjernet. Samlet sett innebærer dette en vesentlig styrkning av pensjonsrettighetene til arbeidstakere som arbeider mer sporadisk.

4) Fagforeninger har nå igjen rett til å reise såkalt kollektivt søksmål om ulovlig innleie av arbeidskraft. Dette innebærer at en fagforening kan saksøke en arbeidsgiver dersom fagforeningen mener arbeidsgiveren bryter reglene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Det er ikke et krav om at en eller flere av de innleide arbeidstakerne samtykker i søksmålet.

Bjørn Jacobsen

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Avtale- og kontraktsrett
Personvern og GDPR
Tvisteløsning og prosedyre