Bor du i et borettslag eller eierseksjonssameie og mangler ladepunkt til el-bilen din?

Da kan det være greit å vite at denne retten fra 1. januar 2021 ble lovfestet. Dersom du disponerer fast parkeringsplass, har du med styrets samtykke rett til å sette opp et ladepunkt tilknyttet plassen din. Styret kan kun nekte å gi samtykke dersom det foreligger saklig grunn.

Har du rett til parkering, men ikke fast plass, kan du kreve at det settes opp et ladepunkt til felles bruk. Da er det styret som bestemmer plasseringen, og de kan kun nekte å sette opp ladepunktet dersom det er saklig grunn. Styret må tilrettelegge for at den enkeltes tilgang til ladepunktet blir så hyppig at det er mulig å få ladet bilen tilstrekkelig til normal bruk.

Saklig grunn til å nekte kan eksempelvis være at det blir for kostnadskrevende, at sameiet/borettslaget allerede har et fullgodt tilbud eller at sameiet ikke har en egnet plass til felles ladepunkt. En tommelfingerregel på hva som kan bli ansett som for kostnadskrevende, er dersom kostnaden for den enkelte beboer overstiger kr 50 000. Dette er likevel ikke et øvre tak - det skal foretas en helhetsvurdering hvor også andre momenter kan tas i betraktning.

Kostandene til å sette opp ladepunktet følger i utgangspunktet de alminnelige reglene om kostnadsfordeling i eierseksjonsloven og borettslagsloven. Normalt sett vil en eventuell oppgradering av det lokale strømnettet komme alle til gode og skal belastes alle, mens etablering av infrastrukturen frem til ladepunktet skal bekostes av beboerne som kan få nytte av infrastrukturen. Har du fast plass, må du selv bekoste innkjøpet av laderen og installasjon, samt dekke strømforbruket. Felles ladepunkt kan benyttes av alle og kostnadene fordeles som en felleskostnad. 


Skrevet at Sigrid Frogner Larsen, senioradvokat i TYR Advokatfirma AS

Advokater på dette området:

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Miljørett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre