Ny godkjenningsordning for bemanningsbransjen

Ny godkjenningsordning for bemanningsbransjen

Av advokat Bjørn Jacobsen, partner i TYR Advokatfirma AS

Regjeringen innfører med virkning fra 1. januar 2024 en ny godkjenningsordning for bemanningsforetak. Formålet med ordningen er å «luke ut useriøse» aktører samt gjøre det lettere for kundene å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft. Godkjenningsordningen vil innebære at alle godkjente bemanningsforetak registreres i et offentlig register. Potensielle kunder bør derfor sjekke dette registeret før det inngås avtale med foretaket.
Godkjenningsordningen innebærer at bemanningsforetakene må dokumentere at de oppfyller allerede lovpålagte plikter. Foretakene må blant annet dokumentere at de har skriftlige arbeidsavtaler som oppfyller arbeidsmiljølovens krav og yrkesskadeforsikring. Bemanningsforetaket må også ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg (dersom virksomheten sysselsetter minst 50 arbeidstakere).
Det er viktig å være oppmerksom på at Arbeidstilsynet kan sanksjonere brudd på reglene med bøter helt opp til 15 G (ca NOK 1,8 mill).
Innleie fra et foretak som ikke er godkjent, vil være forbudt. Slik innleie vil også gi den innleide rett til fast ansettelse direkte hos innleier. I tidsrommet frem til 31. mars 2024 er det likevel tilstrekkelig at bemanningsforetaket har en søknad om godkjenning til behandling hos Arbeidstilsynet.
Selv om Arbeidstilsynet har uttalt at søknader vil bli behandlet raskt, oppfordrer vi bemanningsforetak som ikke har igangsatt prosessen om å umiddelbart prioritere dette.
Det er avslutningsvis grunn til å merke seg at Arbeidstilsynet har varslet økte kontroller og tilsyn med bemanningsforetak utover i 2024.