Nytt anskaffelsesregelverk på høring

Det offentlige kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året. Nå foreslår et regjeringsoppnevnt lovutvalg å endre regelverket som styrer innkjøpene. Fredag 10. november leverte utvalget den første av to delutredninger; NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser. Utredningen kan leses her.

En viktig endring som foreslås av utvalget er ny struktur på anskaffelsesregelverket. Det foreslås at regelverket reguleres gjennom én hovedlov, og særlover for konsesjons-, forsynings- og forsvarsanskaffelser. I dag har vi anskaffelsesloven med tilhørende forskrifter.

En annen viktig endring er forslaget om en ny formålsbestemmelse, som skal ivareta flere samfunnshensyn, slik som grønn omstilling, innovasjon og anstendige arbeidsforhold.

Videre forslås en tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn. Det foreslås blant annet en plikt til å kontraktsfeste sanksjoner for brudd på kontraktsvilkår som skal ivareta samfunnshensyn.

Det foreslås videre vesentlige forenklinger av regelverket, særlig anskaffelser under EØS-terskelverdi. For anskaffelser under EØS-terskelverdi er det foreslått at det ikke skal være kunngjøringsplikt, i motsetning til i dag. Men oppdragsgiver vil ha plikt til å sørge for at anskaffelsen skjer på markedsmessige vilkår.

Den første av to utredninger ble levert fredag 10. november. Utredingen sendes på tre måneders høring, og alle kan sende inn høringssvar. Den offentlige høringen finner du her. Høringsfristen er 10. februar 2024.

Andre delutredning forventes levert i mai 2024.

Karoline Nilsson Hollund

Advokat & Partner

Offentlige anskaffelser
Entrepriserett
Arbeidsrett
Selskapsrett
Forvaltningsrett
Avtale- og kontraktsrett
Personvern og GDPR
Konkurranserett og statsstøtte