Erstatning- og forsikringsrett

Forsikringsretten er generelt alle de rettsregler som regulerer forsikringsselskapenes virksomhet. Avtaleforholdet mellom forsikringsselskapet og forsikringskunden reguleres av forsikringsavtaleloven, og er avgjørende i forbrukerforhold.

Forsikringer skal sørge for at du får dekket skader eller tap av ulike typer, avhengig av hva slags forsikring du har. Oppstår skaden du er forsikret for, skal forsikringsselskapet hjelpe deg. Innimellom blir det uenighet mellom forsikringstaker og forsikringsselskapet om en skade skal dekkes av forsikringen eller ikke. Da kan det være bra å få juridisk bistand.

Våre advokater har bistått i flere forsikringssaker, både store og små, og kan hjelpe deg hvis du har problemer med forsikringsselskapet ditt.

De fleste forsikringer inneholder også en rettshjelpsforsikring. Noe som vil si at forsikringene i flere tilfeller dekker «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand når det oppstår tvister. Rettshjelpsforsikringene har en fast egenandel som du må betale og som hovedregel vil en rettshjelpsforsikring deretter dekker 80% av de juridiske kostnadene dine inntil et bestemt beløp, som varierer gjerne fra 80 000 til 100 000 kroner for privatpersoner. For sameier og borettslag vil dekningen som regel være større.

Vær oppmerksom på at rettshjelpsforsikringen ofte har begrensninger i hvilke tvister som de dekker. Som regel vil ikke rettshjelpsforsikringen ikke dekke kostnader til å klage på et offentlig vedtak, og ofte krever forsikringsselskapet at krav har blitt avvist av motparten før kostnadene blir omfattet av forsikringen.

Erstatningsretten omfatter de situasjoner hvor det har oppstått en skade på en ting eller person. Erstatningsretten omfatter også tap som blir forårsaket ved brudd på kontrakter, eller at andre rettigheter mister sin økonomiske verdi grunnet personers handlinger. Hvis man blir påført et økonomisk tap som følge av handlingene, kan man ha krav på erstatning fra den som er ansvarlig.

Selv om du har blitt påført et økonomisk tap, så er det ikke alltid at man har krav på erstatning. Dette avhenger ofte av hva som er årsaken til tapet, størrelsen av tapet, og hva som kunne vært gjort for å forhindre skaden.

Det må være en sammenheng mellom det tapet som har oppstått, og den handlingen som skal ha forårsaket tapet.  Hvis det er fjerntliggende og usannsynlig at tapet skulle oppstå som følge av en handling, kan det hende at man ikke har krav på erstatning for det tapet man lider.

Hvor mye som skulle til for å forhindre at skaden oppstod kan også påvirke hvorvidt man har krav på erstatning eller ikke. Hvis skaden kunne vært forhindret ved enkle tiltak fra den som lider skaden, kan det begrense den erstatningen som eventuelt har krav på. Samtidig kan det også virke skjerpende, hvis det var enkelt for den som forårsaket skaden å unngå at skaden oppstod.

Er du usikker om du har krav på erstatning? Ta kontakt, og våre advokater vil bistå deg.

Advokater på dette fagområdet:

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Miljørett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre