Erstatning- og forsikringsrett

Erstatningsretten omfatter de situasjoner hvor det har oppstått en skade på en ting eller person. Erstatningsretten omfatter også tap som blir forårsaket ved brudd på kontrakter, eller at andre rettigheter mister sin økonomiske verdi grunnet personers handlinger. Hvis man blir påført et økonomisk tap som følge av handlingene, kan man ha krav på erstatning fra den som er ansvarlig.

Man kan også bli holdt erstatningsansvarlig hvis man ikke har foretatt en handling man burde ha tatt. Dette kan være tilfellet ved styrearbeid, hvor styremedlemmene har unnlatt å sikre selskapet mot et sannsynlig tap.

Det må være en sammenheng mellom det tapet som har oppstått, og den handlingen som skal ha forårsaket tapet.  Hvis det er fjerntliggende og usannsynlig at tapet skulle oppstå som følge av en handling, kan det hende at man ikke har krav på erstatning for det tapet man lider.

Hvor mye som skulle til for å forhindre at skaden oppstod kan også påvirke hvorvidt man har krav på erstatning eller ikke. Hvis skaden kunne vært forhindret ved enkle tiltak fra den som lider skaden, kan det begrense den erstatningen som eventuelt har krav på. Samtidig kan det også virke skjerpende, hvis det var enkelt for den som forårsaket skaden å unngå at skaden oppstod.

Brudd på kontrakter eller skader på kontraktsgjenstander medfører ofte et spørsmål om en av partene har krav på erstatning. Ved kontraktsbrudd vil det ofte avhenge av om det er inngått en bindende kontrakt, eller om partene fremdeles var i forhandlinger. Det kan også være spesielle omstendigheter som forårsaker kontraktsbruddet, slik at partene blir fritatt for ansvaret av eventuelt økonomisk tap som blir påført som følge av bruddet.

Våre advokater har lang erfaring med erstatning tilknyttet kontrakter, skader og immaterielle rettigheter, og kan gi deg en god vurdering av hvorvidt du har krav på erstatning.

Forsikringsretten er generelt alle de rettsregler som regulerer forsikringsselskapenes virksomhet. Avtaleforholdet mellom forsikringsselskapet og forsikringskunden reguleres av forsikringsavtaleloven.

Forsikringer skal sørge for at du får dekket skader eller tap av ulike typer, avhengig av hva slags forsikring du har. Oppstår skaden du er forsikret for, skal forsikringsselskapet hjelpe deg. Innimellom blir det uenighet mellom forsikringstaker og forsikringsselskapet om en skade skal dekkes av forsikringen eller ikke.

For bedrifter er det ofte store skader man ønsker å forsikre seg mot. Hvis det oppstår uenighet med forsikringsselskapet om en skade er dekket eller ikke av forsikringen, kan det være betydelige beløp som uenigheten dreier seg om. Da kan det være bra å få juridisk bistand.

Våre advokater har bistått i flere forsikringssaker, både store og små, og kan hjelpe deg hvis du har problemer med forsikringsselskapet ditt.

Det er mange forsikringer som har rettshjelpsdekning, noe som vil si at forsikringene i flere tilfeller dekker «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand når det oppstår tvister. Som regel er det forsikringer for privatpersoner som har slike dekninger, men det er en god del forsikringer for bedrifter som også inkluderer en rettshjelpsforsikring.

Rettshjelpsforsikringene har en fast egenandel som du må betale og som hovedregel vil en rettshjelpsforsikring deretter dekker 80% av de juridiske kostnadene dine inntil et bestemt beløp

Vær oppmerksom på at rettshjelpsforsikringen ofte har begrensninger i hvilke tvister som de dekker. Som regel vil ikke rettshjelpsforsikringen ikke dekke kostnader til å klage på et offentlig vedtak, og ofte krever forsikringsselskapet at krav har blitt avvist av motparten før kostnadene blir omfattet av forsikringen.

Advokater på dette fagområdet:

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Miljørett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre

Snorre Nøstdahl

Advokat

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Borettslag og eierseksjonssameie
Miljørett