Konkurranserett og statsstøtte

Konkurranserettsreglene og statsstøttereglene har som formål å hindre konkurransevridning.

Effektiv konkurranse bidrar til bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.

Statsstøttereglene regulerer støtte gitt av kommuner, staten og andre offentlige organer som kan virke konkurransevridende.

Dette kan gjelde:

  • Subsidier
  • Skattelettelser (f.eks. redusert skatt, skattefritak, utsettelse av krav om å betale skatt eller avgift)
  • Lån og garantier på gunstige (ikke-markedsmessige) vilkår (f.eks. lavere renter)
  • Salg av offentlig eiendom til underpris
  • Offentlige innkjøp til overpris
  • Offentlig finansiering av infrastruktur som kommer enkelte bedrifter til gode
  • Kryssubsidiering

Konkurranserettsreglene gjelder avtaler og foretakssammenslutninger mellom foretak. Konkurransereglene stiller strenge krav til næringsdrivendes opptreden, og skal i likhet med statsstøttereglene sikre like konkurransevilkår.

EØS-avtalen gir rett til fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital innen EØS-området. EU/EØS-lovgivningen har for øvrig stadig større innflytelse på de fleste rettsområder.

Våre advokater bistår med å gi råd til næringsdrivende og det offentlige innen konkurranse,- statsstøtte- og EU/EØS-rettslige spørsmål.

Advokater på dette fagområdet:

Lene Langseth

Advokat & Partner

Offentlige anskaffelser
Selskapsrett
Personvern og GDPR
Immaterialrett og markedsføring
Konkurranserett og statsstøtte
Pengekrav
Restrukturering og insolvens
Konkurs