Miljørett

Miljørett har blitt et sentralt rettsområde både for offentlige myndigheter, utbyggere, grunneiere og miljøorganisasjoner. Miljøspørsmål og potensielt ansvar for forurensning mv. får også stadig større betydning i oppkjøp og transaksjoner. Miljøretten er tett forbundet med forvaltningsrett, plan-og bygningsrett, fast eiendom og strafferett. Vi har spesialkompetanse innen alle disse områdene.

Våre advokater bistår jevnlig bedrifter, bønder og andre grunneiere samt organisasjoner i dialogen med kommunale, fylkeskommunale og statlige miljømyndigheter. Vi arbeider særlig med søknader om tillatelser, pålegg om miljøtiltak samt undersøkelser og granskning. Vi yter også ofte bistand i saker mellom private parter, særlig i saker som gjelder ansvar eller mulig ansvar for forurensning og i saker vedrørende forurensningsskader. I tillegg til dette har vi, de senere år, stadig oftere gjennomført miljørettslig due diligence i forbindelse med oppkjøp av fast eiendom eller bedrifter. I særlig alvorlige forurensningssaker arbeider våre miljørettsspesialister i team med våre strafferettseksperter.

Vi bistår blant annet med:

  • Ivaretakelse av miljøkrav ved offentlige anskaffelser
  • Bistand med varsling av myndigheter ved akutt forurensning
  • Bistand ved lokal luftforurensning over grenseverdier
  • Regelverk for avfall, herunder avfallsforskriften, produsentansvaret for avfallshåndtering
  • Bistand ved ivaretakelse av miljøhensyn i den kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven, herunder luftforurensning, støy, ivaretakelse av naturmangfold og jordvern
  • Områdevern og jordskifte
  • Bistand ved utslippstillatelser etter forurensningsloven
  • Miljørettslig due diligence
  • Forsvareroppdrag i straffesaker

Advokater på dette fagområdet:

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Miljørett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre