Er innleie fra bemanningsforetak en saga blott?

Av advokat Bjørn Jacobsen og advokatfullmektig Karoline Grønvoll i TYR Advokatfirma.  

Innledning

Den 1. april 2023 endres arbeidsmiljøloven. Endringene er dramatiske for bemanningsforetak, og vil også ha stor betydning for bedrifter som i dag har et stort behov for midlertidig arbeidskraft. Endringene vil gjøre det vesentlig vanskeligere å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. I praksis må mange bemanningsforetak gå fra utleie av arbeidskraft til å rekruttere arbeidskraft på vegne av sine kunder. Det betyr at den enkelte arbeidstaker i stor utstrekning ikke vil være ansatt hos bemanningsforetaket, men direkte hos kunden.

Hva endres?

Arbeidsmiljøloven § 14-12 om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak åpner i dag for å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer, dersom innleier i stedet kunne ha ansatt arbeidstaker midlertidig på lovlig vis. Det er noe forenklet to tilfeller hvor en bedrift kan ansette en arbeidstaker på midlertidig basis. Dersom en eller flere av bedriftens ordinære ansatte er fraværende, kan man ansette en vikar på midlertidig basis. Bedriften kan også ansette midlertidig dersom man har et reelt midlertidig behov (arbeidet er av «midlertidig karakter»). Det rettslige grunnlaget for dette finner vi i arbeidsmiljøloven § 14-9. Bedriften kan i disse tilfellene i dag velge å i stedet leie inn arbeidskraft fra et bemanningsforetak.

Fra og med 1. april 2023 oppheves adgangen til å leie inn arbeidskraft fra et bemanningsforetak der bedriften har et reelt midlertidig behov for arbeidskraft. Det er kun der en eller flere ordinære ansatte er fraværende at bedriften vil kunne leie inn en vikar fra bemanningsforetaket.

Innleie av arbeidskraft har vært en praktisk måte å imøtekomme bedrifters behov for midlertidig arbeidskraft. Begrensningen vil derfor få stor betydning for de virksomhetene som har et varierende behov for arbeidskraft. Dette vil for eksempel gjelde bygg- og anleggsbransjen, vakttjenester, renhold, kantine- og eiendomsdrift.

Det er viktig å understreke at loven åpner for å avtale en utvidet innleieadgang med bedriftens tillitsvalgte. I så fall kan dagens praksis videreføres dersom de tillitsvalgte aksepterer dette. Det er en betingelse for å inngå en slik avtale at bedriften er bundet av en tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett. Det betyr i praksis en etablert fagforening med minst 10 000 medlemmer.

Dette innebærer i praksis at små- og mellomstore bedrifter i praksis rammes hardere ved lovendringen enn større bedrifter. Dette fordi det gjerne er større bedrifter som er bundet av tariffavtaler.

Unntak

I høringsrunden kom det frem at endringene i arbeidsmiljøloven vil skape store utfordringer for vårt (offentlige) helsevesen. Regjeringen har derfor gitt en forskrift som åpner for at helsepersonell leies inn som før også etter lovendringen. Et tilsvarende unntak vil gjelde for «konsulenter med spesialkompetanse».

For ordens skyld understreker vi at arbeidsmiljølovens regler om innleie fra produksjonsbedrifter (bedrifter som ikke har til formål å drive utleie av arbeidskraft) vil gjelde som før.

Andre endringer det er verdt å merke seg

• Innleid arbeidstaker får rett til fast ansettelse etter tre år i stillingen, uavhengig av grunnlaget for innleie.

• Heltidsstilling vil være lovens hovedregel. Det medfører at arbeidsgiver må drøfte bruk av deltidsstillinger med tillitsvalgte. Denne endringen trådte i kraft allerede 1. januar 2023.

• Deltidsansatte får fortrinnsrett til ekstravakter, fremfor at ekstravaktene dekkes gjennom innleie.

• Det vil skje en lovfesting av godkjenningsordningen for bemanningsforetak. Foretaket må etter denne lovfestingen ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Det vil gjelde et utvidet dokumentasjonskrav og strenge sanksjoner ved brudd. Arbeidstilsynet vil også får en utvidet myndighet til å føre tilsyn med at reglene overholdes, herunder å gi overtredelsesgebyrer.

• Geografisk forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Det vil altså ikke være noen mulighet for innleie fra bemanningsforetak i disse områdene fra og med 1. april 2023. Dette er begrunnet i at innleie i byggenæringen i Oslo-området er markant høyere enn andre steder i Norge.

Etter at loven trer i kraft, vil det være en tre måneders overgangsperiode for allerede inngåtte kontrakter med bemanningsforetak.

Ta gjerne kontakt med våre arbeidsrettsadvokater dersom din bedrift har behov for rådgivning.

Stikkord

- Arbeidsrett

- Innleie

- Bemanningsforetak

- Arbeidsmiljøloven

- Midlertidig ansettelse

- Tariffavtale

- Geografisk innleieforbud

Bjørn Jacobsen

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Avtale- og kontraktsrett
Personvern og GDPR
Tvisteløsning og prosedyre

Andrea Wisløff

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Avtale- og kontraktsrett
Tvisteløsning og prosedyre