Konsesjonsplikt og boplikt – hva betyr dette og hvordan oppfyller du disse pliktene?

Artikkelen er skrevet av Benedikte Isaksen.

Har du planer om å kjøpe en bolig som du ønsker å bruke som feriehus i sommer, og har du i den forbindelse spørsmål om konsesjonsplikt eller boplikt? Vi kan gi deg svarene du trenger.

Reglene om konsesjon og boplikt følger av konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. Formålet med disse reglene er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å kunne verne landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som gagner samfunnet. Hensynet bak dette er blant annet å tilgodese landbruksnæringen og framtidige generasjoners behov.

Utgangspunkt: Konsesjonsplikt

I utgangspunktet er alle eiendomsoverdragelser konvensjonspliktige. Konsesjonsplikten innebærer at dersom du skal bli ny eier av fast eiendom, må du innhente tillatelse for å kunne overta eiendommen. Videre er det en forutsetning at du er gitt konsesjon dersom du skal tinglyse eiendomsoverdragelsen.

Søknad om konsesjon fremsettes på eget skjema og må sendes til kommunen der eiendommen ligger innen fire uker etter at kjøpsavtalen ble inngått eller etter at erververen fikk rådighet over eiendommen. Søknaden blir først behandlet etter at søkeren har betalt konsesjonsgebyr.

Dersom en kjøper ikke får konsesjon, vil kommunen sette en frist for kjøperen til å sørge for videresalg av eiendommen til noen som kan få konsesjon eller som er i posisjon til å erverve eiendommen konsesjonsfritt. Dersom fristen for videresalg ikke overholdes, kan eiendommen bli tvangssolgt.

Unntak fra konsesjonsplikten

Det finnes en rekke unntak fra det nevnte utgangspunktet som gjør at de fleste eiendomsoverdragelser er konsesjonsfrie. Erververen må da vanligvis i stedet fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet som sendes kommunen.

Konsesjonsplikten kan unntas på grunn av eiendommens karakter. Som eksempel kan du konsesjonsfritt overta en bebygd eiendom under 100 dekar og som ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Dette unntaket er hovedgrunnen til at de fleste ordinære boligeiendommer kan overdras konsesjonsfritt.

Et annet unntak fra konsesjonsplikten baserer seg på erververens stilling. Konsesjon er ikke nødvendig dersom den nye eieren for eksempel er ektefelle eller i nær familie med den som overdrar eiendommen. Konsesjonsfriheten er imidlertid betinget av at overdrageren har sitt konsesjonsforhold i orden. Et eksempel på at konsesjonsforholdet ikke er i orden, er hvor overdrageren ikke har oppfylt en lovbestemt boplikt.

Konsesjonsfriheten kan settes ut av kraft

En opprinnelig konsesjonsfrihet kan settes ut av kraft ved såkalte nullgrenseforskrifter. Disse kan gjelde for hele kommuner eller et nærmere definert område i en kommune. Man sier da at det aktuelle området har nedsatt konsesjonsgrense.

Nedsatt konsesjonsgrense betyr at eiendommene som omfattes er konsesjonspliktige, med mindre man forplikter seg til at å bruke den som helårsbolig. Formålet med en slik boplikt er å opprettholde bosettingen i området og hindre at et flertall av eiendommene kun blir brukt til fritidsformål.

På hvilke måter oppfylles en boplikt?

Boplikt kan som nevnt være bestemt ved nullgrenseforskrift, men kan også følge direkte av konsesjonsloven eller bli satt som vilkår for å få konsesjon. Boplikten kan være personlig eller upersonlig. En personlig boplikt oppfylles kun ved at eieren selv er registrert som bosatt på eiendommen. Upersonlig boplikt betyr at noen andre enn eieren må bo på eiendommen.

Når det gjelder den lovbestemte boplikten, kreves det at erververen selv bosetter seg på eiendommen innen ett år etter overdragelse og at vedkommende blir boende der i fem år. Boligen må være tatt i bruk som erververens reelle bolig, noe den regnes å være når innehaveren er folkeregistret på eiendommen etter reglene i folkeregisterloven.

Boplikt som bestemmes av kommunen, enten ved nullgrenseforskrift eller som vilkår for konsesjon, kan være personlig eller upersonlig. Dersom boplikten er upersonlig, kan eiendommen leies ut, så lenge leietakeren oppfyller boplikten som beskrevet over.

Brudd på boplikten kan føre til at eiendommen blir tvangssolgt. Det er kommunen som kontrollerer og følger opp brudd på boplikten.

Vi bistår deg

TYR Advokatfirma satser stort på fast eiendom, og flere av våre advokater har lang erfaring og spesialkompetanse på området. Ta kontakt med en av våre advokater dersom du har spørsmål eller behov for juridisk bistand.

Fredrik Edvardsen

Advokat (H) & Partner

Fast eiendom
Boligrett
Vann og avløp
Utbyggingsavtaler
Entrepriserett
Plan- og bygningsrett
Forvaltningsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Miljørett
Landbruk
Eiendomsutvikling
Tvisteløsning og prosedyre