Tips ved kjøp og salg av bolig

Kjøp av bolig er den største investeringen de fleste av oss gjør i løpet av livet. Flere opplever dessverre problemer i forbindelse med boligkjøp. Slike konflikter dreier seg ofte om store verdier. Det kan derfor være fornuftig med bistand fra advokat dersom du har havnet i en boligkjøpstvist.

Når har boligen din en mangel?

Det er ikke uvanlig at kjøper etter boligovertakelse gjør uhyggelige oppdagelser av for eksempel skadedyr, muggvekst og vannlekkasjer. Men ikke alle boligskuffelser gir deg rett til å fremsette krav mot selger. Boligen må ha en mangel som selger kan holdes ansvarlig for etter loven. Hvorvidt selger kan holdes ansvarlig for feil, avhenger av hvilke forventninger som kan stilles til boligen basert på kjøpsavtalen og opplysninger gitt av selger.

De aller fleste bruktboliger selges «som den er». Dette innebærer at risikoen for skjulte feil ved boligen overføres fra selger til kjøper. Det betyr imidlertid ikke at selger kan fraskrive seg alt ansvar for feil ved boligen. Selger vil fortsatt kunne holdes ansvarlig dersom hun har holdt tilbake opplysninger eller gitt uriktige opplysninger, eller dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente.

Har du oppdaget en feil ved boligen din og er usikker på om selger kan holdes ansvarlig? Ta kontakt med en av våre advokater som vil hjelpe deg å vurdere om du har et mangelskrav mot selger.

Hvilke krav kan rettes mot selger?

Det er flere mulige krav du kan rette mot selger dersom boligen din har en mangel. Du kan kreve retting, prisavslag, erstatning eller i verste fall heving av kjøpsavtalen. Hvilket krav som er aktuelt i den konkrete saken avhenger blant annet av hva slags type feil du har oppdaget og hvor alvorlig den er.

Husk å melde fra i tide

Når du oppdager en feil ved boligen din, er det viktig å melde fra til selger i tide. Du taper nemlig som utgangspunkt din rett til å fremsette krav mot selger dersom du reklamerer for sent.

Loven stiller krav om at du må reklamere til selger innen rimelig tid fra du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Normalt vil reklamasjon innen to til tre måneder regnes for å være innen rimelig tid. Vi anbefaler deg likevel å reklamere så raskt som mulig.

I tillegg gjelder det en absolutt reklamasjonsfrist som innebærer at du må reklamere senest innen fem år etter at du overtok boligen.

Vi anbefaler at du sender reklamasjonen skriftlig til selger. På den måten sikrer du deg bevis på at du har reklamert i tide.

Pass på foreldelsesfrister

Det er viktig å være oppmerksom på at et mangelskrav mot selger kan foreldes. Foreldelse innebærer at kravet ditt forsvinner på grunn av tiden som er gått.

Kravet mot selger foreldes i utgangspunktet tre år etter at kjøper overtok boligen. Dersom kjøper får kunnskap om mangelen ved en senere anledning, foreldes kravet ett år etter dette tidspunktet. Foreldelsesfristen avbrytes ved at selger erkjenner ansvar for mangelen eller ved at kjøper tar rettslige skritt mot selger.

Det er viktig å merke seg at en reklamasjon ikke avbryter foreldelsesfristen. Foreldelsesfristen løper nemlig uavhengig av reklamasjonsfristen. Mange er ikke klar over dette, og det kan gi store økonomiske tap.

Vi bistår deg

Ta kontakt med en av våre advokater dersom du har spørsmål eller behov for juridisk bistand. Vi bistår både selger- og kjøpersiden i boligtvister.