Dette må du vite om de nye arbeidsavtalene!

Fra 1. juli 2024 stilles det strengere krav til hva arbeidsavtalene skal inneholde.

Dette er en viktig oppdatering som berører alle arbeidsgivere og ansatte, med mål om å skape klarere og mer forutsigbare arbeidsforhold. Som arbeidsgiver må du vite hvordan du kan forberede deg på de kommende endringene.

Fra og med 1. juli 2024, vil arbeidsmiljøloven kreve at arbeidsavtaler inneholder ytterligere informasjon, i tråd med implementeringen av EUs arbeidsvilkårsdirektiv. Dette direktivet sikter mot å tilby arbeidstakere tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår.

Her følger en oversikt over de viktigste endringene og hvordan du som arbeidsgiver kan forberede deg.

Lønnselementer

Arbeidsavtaler må detaljert beskrive lønnens sammensetning. Dette inkluderer grunnlønn, eventuelle tillegg, bonuser, og andre godtgjøringer som ikke er en del av den faste lønnen. Hensikten er å øke transparensen rundt lønnsbetingelsene.

Arbeidstid og overtid

Det kreves at avtalen spesifiserer arbeidstidens varighet og eventuelle variasjoner i den daglige og ukentlige arbeidstiden. Videre må avtalen inneholde bestemmelser om vaktendringer, muligheten for overtid, og betingelser for slik kompensasjon.

Arbeidsplass

For ansatte uten fast arbeidsplass, skal arbeidsavtalen klargjøre at arbeidsplassen kan variere, eller at den ansatte selv kan bestemme dette.

Avslutning av arbeidsforhold

Avtalen må også omfatte prosedyrer ved opphør av arbeidsforhold, herunder regler ved oppsigelse og avskjed.

Rett til kompetanseutvikling

Arbeidsgivere skal informere om ansattes rett til opplæring og utvikling, enten gjennom interne tiltak, tariffavtaler, eller lignende. Det er tilstrekkelig med en overordnet beskrivelse av bedriftens policy for opplæring.

Annet betalt fravær

Arbeidsavtalen skal også omfatte betingelser for annet betalt fravær som arbeidsgiver dekker, for eksempel trening i arbeidstiden.

Sosiale ytelser

Det må informeres om arbeidsgiver-administrerte ytelser til sosial trygghet, inkludert navn på institusjoner som leverer disse tjenestene.

Innleiers identitet

For arbeidstakere leid ut fra bemanningsforetak, skal innleiers identitet fremgå av arbeidsavtalen.

Implementering og overgangsordninger

Disse kravene gjelder for nye arbeidsavtaler inngått etter 1. juli 2024. For eksisterende avtaler er det ikke obligatorisk å gjøre endringer, men ansatte kan fra denne datoen kreve at arbeidsavtalen oppdateres med de nye opplysningene. Arbeidsgivere har da to måneder på seg til å oppfylle dette kravet.

Forberedelser

Det anbefales at arbeidsgivere starter arbeidet med å tilpasse seg disse nye kravene i god tid.

Ved å være proaktiv og oppdatere arbeidsavtaler i tråd med de nye kravene, sikrer du at din organisasjon ikke bare overholder loven, men også styrker forholdet til dine ansatte gjennom økt transparens og forutsigbarhet i arbeidsforholdet.


Andrea Wisløff

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Avtale- og kontraktsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Helene Elness

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Karoline Nilsson Hollund

Advokat & Partner

Offentlige anskaffelser
Entrepriserett
Arbeidsrett
Selskapsrett
Forvaltningsrett
Avtale- og kontraktsrett
Personvern og GDPR
Konkurranserett og statsstøtte