Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

Under koronapandemien har mange arbeidsgivere måttet permittere hele eller deler av arbeidsstokken. Andre har klart å holde hjulene i gang uten å måtte ty til permitteringer. I en normalsituasjon er det på tide å begynne planleggingen av de ansattes ferieavvikling i aprilmåned. Nå er god planlegging viktigere enn noensinne. I mange bedrifter legges det i stor grad opp til at arbeidstakerne kan ta ut ferie når de ønsker, men dette gjelder slett ikke alle. Det er heller ikke gitt at bedrifter som tidligere aksepterte at arbeidstakere selv bestemte sin egen ferieavvikling, er tjent med dette i år.

Ferieloven er en kompleks lov, som også til vanlig byr på masse plunder og heft. Den siste tiden har vi fått flere henvendelser vedrørende ferieavvikling, både fra bedrifter som har permittert flere ansatte og fra bedrifter som foreløpig ikke har hatt behov for å permittere.

Her har vi samlet våre svar på ofte stilte spørsmål:

  • Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstakerne avvikler ferie og arbeidstakere kan normalt ikke nekte å ta ut ferie.
  • Arbeidstakere kan ikke kreve utsettelse eller endring av allerede fastsatt ferie.
  • Arbeidsgiver kan derimot endre allerede fastsatt ferie dersom endringen er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger». I tillegg må den uforutsette hendelsen medføre vesentlige driftsproblemer samt at det kreves at det ikke lar seg gjøre å skaffe stedfortreder. Situasjonen vi nå står oppe i, vil etter vår vurdering være en uforutsett hendelse for de fleste bedrifter. Vær obs på at endring av ferie vil kunne gi arbeidstaker rett til erstatning for merutgifter arbeidstaker blir påført.
  • Hvis ferie er fastsatt til et tidspunkt hvor arbeidstaker er permittert, opphører permitteringen under ferieavviklingen. Arbeidstaker har naturligvis ikke rett på dagpenger for disse feriedagene, men bedriften plikter å betale feriepenger.
  • Det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for avvikling av ferie som ikke allerede er fastsatt, men arbeidsgiver plikter å drøfte spørsmålet om ferieavvikling med den enkelte arbeidstaker eller med tillitsvalgte i bedriften.
  • Arbeidstaker har også som hovedregel krav på informasjon om ferieavviklingen «så tidlig som mulig» og «senest to måneder før ferien tar til». Det kan gjøres unntak fra dette dersom «særlige grunner» er til hinder for å varsle på denne måten. Unntakssituasjonen koronapandemien har skapt vil for mange bedrifter innebære at det vil være mulig å pålegge ferieavvikling med kortere varsel enn to måneder.
  • Selv om arbeidsgiver bestemmer tidspunktet for ferieavvikling, har arbeidstaker likevel krav på at minst tre uker av ferien legges til tidsrommet mellom 1. juni og 30. september.
  • Arbeidstakere som er sagt opp av arbeidsgiver kan pålegges å avvikle ferie i oppsigelsestiden, men det gjelder kun der oppsigelsestiden er på minst tre måneder.
  • Arbeidstakere som er permittert vil få dagpenger også i påsken (reglene er endret).
  • Arbeidstakere over 60 år har en ekstra ferieuke. De bestemmer selv når denne skal avvikles, men plikter å varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.

Ta kontakt med våre arbeidsrettsspesialister dersom du har spørsmål om ferie og ferieavvikling.

Advokater på dette området:

Bjørn Jacobsen

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Avtale- og kontraktsrett
Personvern og GDPR
Tvisteløsning og prosedyre

Andrea Wisløff

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Avtale- og kontraktsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Helene Elness

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Tvisteløsning og prosedyre