Strafferett

Vi bistår privatpersoner og virksomheter i straffesaker, og vi tar oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Dersom du eller din virksomhet blir straffeforfulgt har du og virksomheten rett til å la dere bistå av forsvarer etter eget valg. Dette innebærer rådgivning og juridisk bistand helt fra etterforskningen starter og inntil saken er ferdig behandlet av domstolen.

Aktuell bistand kan være:

  • Råd og veiledning ved anmeldelse og avhør
  • Bistand under varetektsfengsling og rettsmøter
  • Bistand under hovedforhandling i retten
  • Fremme prosessuelle rettigheter
  • Annen hjelp og støtte som er naturlig i forbindelse med en straffesak

I mange tilfeller har man krav på en offentlig oppnevnt forsvarer. Det vil si at det er det offentlige som betaler for advokatens arbeid med saken.

Våre advokater har solid og bred erfaring fra alle typer straffesaker, og vi har særlig kompetanse innenfor økonomisk kriminalitet, volds- og sedelighetskriminalitet, miljøkriminalitet, brudd på arbeidsmiljøloven, trafikksaker og organisert kriminalitet.

To av våre advokater er fast forsvarer for henholdsvis Oslo tingrett og Buskerud tingrett, i tillegg til Borgarting lagmannsrett.

Vi bistår også deg som er fornærmet i en straffesak. Fornærmede eller pårørende har krav på å få oppnevnt bistandsadvokat etter begjæring til retten i saker som gjelder drap, herunder bildrap, voldtekt, seksuelle overgrep, og grov vold der offeret er påført betydelig skade av fysisk eller psykisk karakter. Det samme gjelder i familievoldssaker.

I disse tilfellene har man krav på en offentlig oppnevnt bistandsadvokat hvor det offentlige betaler utgiftene til advokat. Dersom du er i tvil om du vil anmelde et forhold vil du i noen tilfeller også ha krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat slik at du kan få hjelp til å vurdere om du skal anmelde.

En av våre advokater er fast bistandsadvokat for Buskerud tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Advokater på dette fagområdet:

Helene Elness

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Andrea Wisløff

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Avtale- og kontraktsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Nina Elisabeth S. Andresen

Advokat & Partner

Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Tvisteløsning og prosedyre